Почистващ препарат за TwinDos

За да изплакване на TwinDos-дозиращата система
Приложим при продължителн неизползване на системата до 2 месеца
Осигурява оптимално функциониране на системата за автоматично дозиране
Високо ефективно – за 4-5 изплаквания

25 лв.

Product Info

Описание на продукта:

Препарат разработен от Miele, предназначен за почистване на пътищата на система Miele TwinDos, след дълъг период, в който тя не е била използвана ( например няколко месеца, по време на ваканция ). Премахва засъхналия препарат от системата и възстановява нормалното протичане на препарат

Начин на употреба: Поставете на мястото на контейнера за течен препарат, който следва да бъде почистен и изберете програма за почистване (Careprogramme ), от менюто на дисплея.

Описание: Неопасно вещество или смес.

Това вещество/смес не съдържа съставки, които се считат за устойчиви, биоакумулативни и токсични (PBT), или много устийчиви или биоакумулативни(vPvB) при нива 0.1% или по-високи.

Внимание: Вреден при поглъщане; Приинява кожно раздразнение; Причинява сериозно дразнене на очите

Описание на мерките за първа помощ
В случай на вдишване: Преместете се на свеж въздух при случайно вдишване на прах илиизпарения от нагряване или запалване. Ако симптомите остават се обадете на лекар.
В случай на контакт с кожата : Измийте със сапун и голямо количество вода.Ако дразнението по кожата продължи се обадете на лекар.
В случай на контакт с очите : Предпазете незасегнатото око.Ако дразнението по очите продължи, се консултирайте със специалист.Изплакнете незабавно обилно с вода, също и под клепачите, за поне 15 минути. Ако не е проблем, свалете контактните лещи, ако носите такива.
В случай на поглъщане : Да НЕ се предизвиква повръщане.Да не се дават мляко или алкохолни напитки.Никога не давайте нещо в устата на човек, който е в безсъзнание.При случайно поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Внимателно забършете или изплакнете вътрешната част на устата с вода. 4.2 Най-важни симптоми и ефекти, остри и продължителни

Съдържание:АЛКОХОЛИ C10-C18 ЕТОКСИЛИРАНИ – >= 1 – < 3